Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities/algemeen
– Digihosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nummer 01135746 en gebruiker van deze algemene voorwaarden
– Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Digihosting een overeenkomst sluit;
b) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Digihosting en opdrachtgever gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten door Digihosting. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
c) Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
d) Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
e) Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing. Digihosting en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Offerte, overeenkomst
a) Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de Digihosting zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
b) De door Digihosting gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
c) De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
d) Een overeenkomst met Digihosting komt tot stand indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: het bestel- of contract-formulier is ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever of in de vorm van een andere schriftelijke bevestiging (waaronder e-mail etc.), al dan niet digitaal ontvangen en geaccepteerd door Digihosting.
e) Digihosting is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van de aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en kosten, zijn gestegen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
a) Digihosting zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander conform de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
b) Digihosting heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
c) Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Digihosting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijze behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op eerste verzoek althans tijdig aan Digihosting worden verstrekt. Indien genoemde gegevens niet, niet tijdig of niet na uitdrukkelijk verzoek van Digihosting worden verstrekt, heeft Digihosting het recht de op haar rustende verplichtingen op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
d) Indien Digihosting door gebruiker niet in staat gesteld wordt haar werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 3 sub c, dan is het volledige bedrag van de opdracht ineens opeisbaar, opdrachtgever komt alsdan niet het recht op opschorting of verrekening toe.
e) Indien opdrachtgever Digihosting niet in staat stelt de opgedragen werkzaamheden volledig uit te voeren, door het niet voldoen aan het bepaalde in artikel 3 sub c, dan vormt dit een grond de overeenkomst te ontbinden, waarbij de schade door partijen wordt gefixeerd op het bedrag de opdracht.
f) Digihosting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Digihosting is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens.
g) Opdrachtgever vrijwaart Digihosting voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Digihosting toerekenbaar is.

Artikel 4 – Levering
a) Uitvoering van de opdracht geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvaarding van de opdracht door Digihosting en eventueel na ontvangst van de gegevens van opdrachtgever benodigd voor het verhuizen van bestaande domeinnamen.
b) Opgegeven levertijden en andere data zijn indicatief en nimmer als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW te beschouwen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ingebrekestelling door de opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven met een redelijke termijn, minimaal 14 dagen, te geschieden.
c) De levering van een hostingpakket vindt plaats door aanmaken van een account op een van de servers van Digihosting onder gelijktijdige verstrekking van codes aan opdrachtgever benodigd voor het beheer van het hostingpakket.
d) Indien de maximale schijf- of datalimiet door opdrachtgever wordt overschreden leidt dit tot meerkosten, Digihosting zal opdrachtgever daartoe voor het aanbrengen van de wijzigingen informeren. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Digihosting aangeven in hoeverre de wijziging een overschrijding van de prijs tot gevolg heeft.
e) De kosten voor de registratie voor domeinnamen en hosting en overige kosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

Artikel 5 – Duur en beëindiging
a) De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen. Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor telkens de duur van 12 maanden.
b) Beide partijen kunnen de overeenkomst per e-mail opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voorafgaand aan de expiratiedatum van het abonnement. De opdrachtgever dient de opzegging per e-mail te sturen aan administratie@digihosting.nl. De opzegging is definitief na onze bevestiging per e-mail van uw beëindiging. Na de eerste overeenkomst van 12 maanden geldt voor particuliere klanten dat de verlenging van het abonnement, i.t.t. hetgeen is bepaald in artikel 5 lid a), wordt verlengd voor telkens de duur van 1 maand, waarbij de klant wel voor 12 maanden vooruit dient te betalen. Indien een particuliere klant voor einde van deze periode van 12 maanden het abonnement wenst te beëindigen wordt het restant van de periode gecrediteerd.
c) Digihosting kan de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Digihosting kennis heeft gekregen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzochte zekerheid niet verstrekt of indien opdrachtgever in staat van faillissement, in surseance van betaling is komen te verkeren, indien de wettelijke schuldsanering op opdrachtgever van toepassing is verklaard of indien opdrachtgever anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Alsdan heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
d) Digihosting heeft zonder daartoe schadeplichtig te worden, het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien opdrachtgever een oneigenlijk gebruik maakt van het internet, opdrachtgever informatie verspreidt die strijdig is met de wet en de goede zeden. Het is opdrachtgever niet toegestaan op de website informatie te verspreiden die op enige wijze discriminerend of kwetsend is. Handelen in strijd met deze verplichting geeft Digihosting het recht terstond de website te weigeren en de overeenkomst te beëindigen.
e) Indien de overeenkomst door Digihosting wordt ontbonden zijn de vorderingen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Digihosting de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Digihosting heeft steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
f) Het dataverkeer door opdrachtgever alsmede de schijfruimte is beperkt tot de hoeveelheid als vermeld in de specificaties van het hostingpakket. Bij bulkmail of verspreiden van spam dat direct of indirect betrekking heeft op accounts en/of domeinnamen die door Digihosting worden beheerd, heeft Digihosting het recht om terstond en zonder overleg het domein af te sluiten. Kosten en schade hiermee verband houdend worden op opdrachtgever verhaald.

Artikel 6 – Betaling
a) Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen bij vooruitbetaling. De geldende betalingstermijn is een fatale termijn. Digihosting maakt voor alle eerste bestellingen van producten of diensten gebruik van iDEAL; voor verlengingen na de eerste periode dient een doorlopende machtiging van SEPA Euro Incasso te worden afgegeven door opdrachtgever. Digihosting stuurt de opdrachtgever uiterlijk 4 dagen voor de incassodatum een factuur per e-mail.
b) Alle kosten verband houdend met betaling komen voor rekening van opdrachtgever. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die opdrachtgever aan de betaling toekent.
c) Blijft opdrachtgever in gebreke met betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is opdrachtgever over de hoofdsom per maand of gedeelte daarvan een rente van 1% verschuldigd. Ingeval de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW of artikel 6:119 BW hoger mocht zijn, is opdrachtgever deze wettelijke rente verschuldigd.
d Is opdrachtgever in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle door Digihosting redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn (fatale termijn). Digihosting zendt na het verstrijken van de betalingstermijn en bij niet voldoen van betaling een aanmaning met opgave van de verschuldigde incassokosten conform de bedragen opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten waarbij de opdrachtgever de gelegenheid heeft binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning alsnog te betalen. Blijft betaling door de opdrachtgever na aanmaning uit, dan zijn de aangekondigde incassokosten door Digihosting opeisbaar.
e) Indien Digihosting opdrachtgever in rechte op betaling aanspreekt of anderszins in rechte op de naleving van de overeenkomst aanspreekt, dan is opdrachtgever gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure daadwerkelijk door de Digihosting gemaakte kosten, zoals de kosten van rechtsbijstand, beslaglegging en griffierechten, te betalen indien Digihosting in rechte geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.
f) Indien opdrachtgever weer gebruik wil maken van zijn website en domeinnamen dan dient hij eerst de vordering te betalen alsmede de kosten van heraansluiting, zijnde een bedrag van € 150,- exclusief BTW, bij vooruitbetaling te voldoen.

Artikel 7 – Reclame
a) Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed, uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat Digihosting een account voor opdrachtgever heeft aangemaakt op een van de servers van Digihosting onder gelijktijdige verstrekking van codes aan opdrachtgever benodigd voor het beheer van het, te onderzoeken of Digihosting de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en Digihosting terstond schriftelijk in kennis te stellen zodra opdrachtgever het tegendeel blijkt.
b) Reclames geven opdrachtgever niet het recht om de betaling op te schorten.
c) Bij tijdige reclame (sub a) stelt opdrachtgever Digihosting in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de reclame. Bij een terechte reclame verleent opdrachtgever aan de Digihosting een redelijke termijn voor herstel of aanpassing conform aanwijzingen van opdrachtgever mits verricht binnen het kader van de opdracht. d) De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig uit te voeren.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
a) Indien Digihosting jegens opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b) Indien Digihosting aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro). Indien Digihosting ter zake verzekerd is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de uitkering verkregen van de verzekeraar.
c) Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
d) Digihosting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
e) De beperkingen ten aanzien van directe schade gelden niet indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Digihosting en haar ondergeschikten.
f) Digihosting is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die door Digihosting bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld.

Artikel 9 – Overmacht
a) Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Digihosting geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Digihosting niet in staat is de op haar rustende verplichtingen na te komen, werk stakingen bij Digihosting worden daaronder begrepen.
b) Partijen kunnen gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Duurt de periode van overmacht langer dan twee maanden dan kunnen partijen de overeenkomst ontbinden zonder jegens de ander schadeplichtig te worden.
c) Voor zover Digihosting bij het intreden van overmacht gedeeltelijk verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen en aan deze prestatie een zelfstandige betekenis toekomt, dan is zij gerechtigd om de nagekomen verplichtingen aan opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen en wijzigingen Algemene Voorwaarden
a) Alle met Digihosting gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b) Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met Digihosting dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank te Leeuwarden, tenzij wettelijke regels zulks niet toestaan.
c) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
d) Digihosting.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Digihosting. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Eduard Deckers
Al enige tijd worden mijn websites gehost door Webburo Noord Nederland. Ik ben buitengewoon te spreken door de service die wordt verleend. Hij is snel, doeltreffend en zeer prettig. Als ZZPer heb ik totaal geen omkijken naar dit aspect van mijn werk en dat is zeer plezierig. Dank hiervoor!
Ronald Rentenaar
Ben al jaren, naar volle tevredenheid, gebruik van de services van Webburo Noord Nederland / Web2Host. De supportdesk (in het bijzonder René Scholten) is snel en kundig. Op een emailtje met een vraag heb je in no-time een antwoord. Ik zou zeggen ga zo door!
Hans van Hove
Al ruim 20 jaar met mijn websites bij Digihosting.nl en zelden een probleem gehad, die enkele keer altijd goed geholpen.
Nu ik mijn hostingpakket wilde reorganiseren kreeg ik prima advies en een voordeliger nieuw pakket.
Martijn Liemburg
Sinds jaar en dag maakt gebruik van de hostingdiensten. Top dienstverlening, keurige en prettige communicatie en aardige mensen. Zeer tevreden.
Bigbagsiergrind nl
Een paar maanden geleden heeft Webburo voor ons een website gebouwd. Wij zijn super tevreden met het resultaat.

-Het team van Bigbagsiergrind.nl